Bondi og Vettre Skolekorps
Bondi og Vettre Skolekorps
 • Om oss    • Spille i korps?    • Foreldreinformasjon    • Korpsåret    • Støtte korpset?    • Loppemarked    • Kontakt oss    • Musikkcamp      • Hjem  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 

 

 


Styret

Om styret i korpset.

Korpset ledes av et valgt styre bestående av foreldre. Styret tilstreber god dialog med og involvering av musikantene. Driften av korpset skal oppfattes som arbeidsmessig overkommelig og fordeles slik at det blir litt på alle, og ikke for mye på enkelte. Alt gjøres gjennom frivillig arbeid og dugnader. Det betyr at alle familier i prinsippet har minst én oppgave, liten eller stor. Dette fordeles ved oppstart om høsten, med unntak av styret som velges på årsmøtet i februar/mars. Dirigentene er lønnet og dermed ikke en del av det frivillige arbeidet.

Styret velges av årsmøtet. Øvrige komiteer oppnevnes av styret.
Styret har følgende arbeidsdeling og hovedansvarsområder:


Styreleder:

 Lede styremøter
 Kontakt med krets, forbund, kommune og kulturskolen
 Korrespondanse
 Koordinering


Korpsleder (styrets nest leder):
 Terminliste
 Lede musikkrådet
 Organisere det musikalske innholdet i arrangementer
 Rekrutteringstiltak
 Musikalsk evaluering


Økonomi/kasserer:
 Budsjett og regnskap
 Inn-/utbetalinger
 Vekslepenger til arrangementer


Materialforvalter:
 Instrumenter
 Noter
 Uniform


Sekretær:
 Styreoppfølging, referat, medlemslister
 Æresmedlemmer
 Diverse administrasjonsoppgaver


Informasjons/PR ansvarlig:
 Driftsansvar for korpsets hjemmeside og Facebook sider
 Sende ut informasjon via e-post


Leder sosialkomité:
 Sosiale tiltak korpsarrangementer
 Seminarer og turer

Leder arbeidsutvalget:
 Følge opp komiteer som står for inntektsgivende aktiviteter
 Utforske nye og forbedre eksisterende områder for inntektsgivende aktiviteter


I tillegg til styremedlemmene velges det to tillitsvalgte blant musikantene i hovedkorpset. Disse har
møte- og talerett på styremøtene.

 

 

   

Styret 2022-2023  

Verv  Navn  Telefon  E-post  0  0  0  0  0  0 
Styreleder   Olga Ødegård   99003188   styreleder@bondiogvettreskolekorps.no              
Korpsleder   Annette Haagensen Grimsmo   98463575   korpsleder@bondiogvettreskolekorps.no              
Kasserer   Sindre Skårland   41302390   okonomi@bondiogvettreskolekorps.no              
Sekretær   Maria Vetleseter Bøe   92441243   sekretar@bondiogvettreskolekoprs.no              
Sosialkomiteé   Laurette Arriens   48006006   sosialkomiteen@bondiogvettreskolekorps.no              
Info & PR   Sarah Elisabeth Hess   91772631   post@bondiogvettreskolekorps.no              
Materialforvalter   Espen Hansen   90776227   material@bondiogvettreskolekorps.no              
Arbeidsutvalget   Lasse Sten   91882125   arbeidsutvalget@bondiogvettreskolekorps.no